31 jan 2020

Informasjon til hundeeiere

Utomhusstyret har blitt informert om at flere barn blir redde når de ser løse hunder på områdene her.

Utomhusstyret har blitt informert om at flere barn blir redde når de ser løse hunder på områdene her. Det gjelder selv om eier har kontroll på hunden sin, og det har ført til at enkelte barn ikke tør å gå ut for å leke. Dette kan kanskje virke overdrevent for hundeeier, men er like fullt en realitet og vi bør vise forståelse for det.

Marienfryd skal være et trygt og godt oppvekststed for alle barna som bor og ferdes her, - slik det er lagt opp til, - og vi henstiller derfor til alle som lufter hunder her om å holde dem i bånd.

I Lovdatas «Lov om hundehold» står det bla følgende:

 «Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at
hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»
«Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er
barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som
barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og
for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal
hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.»

Hilsen Utomhusstyret